พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี
   
 

 

กองคลังฝ่ายพัฒนารายได้เทศบาลเมืองท่าใหม่ แจ้งให้ 
1. ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ไปรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และชำระภาษีภายใน30วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2.ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าใหม่และตำบลยายร้าในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2561 ถึงปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 
3.ผู้ที่เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ไปรับแบบพิมพ์รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
4.ค่ามูลฝอยในอัตรา 30 บาทต่อเดือน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มกราคม. 2561