พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน 151 กระบวนงาน (รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมน
   
 

 

 ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน 151 กระบวนงาน (รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ในมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระ แก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240420_145149.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2563