พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
   
 

 

 รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

ตามที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลและคำนวณผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองท่าใหม่ได้รับการทวนสอบประเมินผล โดยนางสาวตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  จังหวัดชลบุรี เป็นประธานผู้ทวนสอบ            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ จึงได้จัดทำสรุปรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_090920_160452.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2563