พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด
   
 

 

 🌀 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
👉 สถานบันเทิง, ผับ, สถานบริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด
👉 ผู้ที่เดินทางไปหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงตามที่ ศบค.ประกาศ หรือพื้นที่เกิดโรค เช่น สถานบันเทิง ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วันที่บ้าน หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์, งดการเดินทางไปในสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมในที่หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตนตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด
👉 อสม. เฝ้าระวังติดตามสังเกตผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
👉 หลีกเลี่ยงหรืองดเว้น การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก โดยให้พิจารณาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2564