พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 6 วิธีใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
   
 

 

 พลังงานถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เหตุผลก็เพราะต้องมีการใช้พลังงานในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานทั้งภาคอุตสาหกรรม คมนาคม เกษตรกรรม และอื่นๆ ปัจจัยที่มีผลให้ปริมาณการใช้พลังงานโลก คือ จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นหากเป็นเช่นนี้ทรัพยากรและพลังงานที่กำลังลดลง เพราะอัตราการใช้พลังงานในโลกได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปีฉะนั้นโลกเราจะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวทุกๆปี หากไม่มีมาตรการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานหรือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและระบบขนส่ง พลังงานจะต้องหมดไปในอนาคตอย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้วการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นยังส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นด้วย ดังนั้นการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจการแล้วยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2563