พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในรูปแบบ "เคาะประตูบ้าน"
   
 

 

 งานประชาสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในรูปแบบ "เคาะประตูบ้าน" เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งใช้กลไก"สถาบันครอบครัว"เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยให้สมาชิกในครอบครัวคอยตักเตือนและเฝ้าระวังคนในครอบครัวของตนเอง เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 เมษายน 2564