พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คําแนะนําในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) สําหรับสถานพยาบาล
   
 

 

 📣📣ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง คําแนะนําในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) สําหรับสถานพยาบาล ------------------------------------
⏩⏩กรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นว่า ควรปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย ดังนี้

๑. ✅ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน

๒. ✅ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการน้อย ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับจากวันที่มีอาการ เมื่อครบกําหนดแล้วหากยังมีอาการ ให้อยู่รักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล หรือ สถานที่ที่รัฐจัดให้จนไม่มีอาการอย่างน้อย ๒๔-๔๘ ชั่วโมง และให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็น ระยะเวลา ๑๔ วัน

📌📌ทั้งนี้ ในระหว่างการพักฟื้นที่บ้าน ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวตามคําแนะนําที่ได้รับก่อนกลับบ้านอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ให้โรงพยาบาลมีระบบติดตามอาการเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยต่อผู้ป่วย รวมถึงผู้ ใกล้ชิดเป็นระยะๆ ทุกวันจนครบกําหนด หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ป่วยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ โรงพยาบาลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

Cr.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2564