พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
   
 

 

 สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบโดยทั่วกัน ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำพ.ศ 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างการเสนอให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวทางตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ. ศ. 2561 เทศบาลเมืองท่าใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564