พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือชาวจันทบุรีงดออกจากเคหะสถานเวลา 22.00 - 04.00 น.
   
 

 

 ขอความร่วมมือชาวจันทบุรีงดออกจากเคหะสถานเวลา 22.00 - 04.00 น.เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ต่างๆ การประกอบอาชีพต้องกระทำในช่วงเวลาพิเศษ ผู้เข้าออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามผลัดเวลาที่กำหนดไว้ เป็นต้น ตั้งแต่ 13 - 31 พ.ค. 64

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564