พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 💦 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เปิดสถานกักกันเพื่อเตรียมรองรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 แห่ง
   
 

 

 

💦 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เปิดสถานกักกันเพื่อเตรียมรองรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. อาคารกุมารเวช 3 รพ.พระปกเกล้า
2. อาคารสวัสดิไชย รพ.พระปกเกล้า
3. อาคารเกษมสันต์ รพ.พระปกเกล้า
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564