พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน 2564การประชุมการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าใหม่และอาคารประกอบอื่น
   
 

 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่พร้อมด้วยคณะ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าใหม่และอาคารประกอบอื่น ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 14248 แปลงเนินคาบน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีครั้งที่1/ 2564 โดยมีนายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอท่าใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนป่าแดง และซอยยายม่อม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องด้วย อำเภอท่าใหม่เป็นอำเภอขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 383,000 ไร่ แบ่งเขตปกครองออกเป็น 124 หมู่บ้าน 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชากรประมาณ 70,000 คน ซึ่งที่ว่าการอำเภอท่าใหม่หลังปัจจุบันเป็นอาคารขนาดเล็ก ก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2528 อายุประมาณ 36 ปีมีส่วนราชการประจำอำเภอจำนวน 7 หน่วยงานปฏิบัติงานบนที่ว่าการอำเภอ และมีสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาตั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอ ทำให้ไม่สามารถรองรับราษฎรที่มาใช้บริการการจอดยานพาหนะของผู้มาติดต่อราชการไม่เพียงพอตลอดจนอาคารที่ว่าการอำเภอระบบประปาและระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เริ่มชำรุดทรุดโทรมตามระยะเวลา ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับราษฎรที่มาใช้บริการและรองรับความเจริญเติบโตของอำเภอท่าใหม่ในอนาคตอำเภอท่าใหม่จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอท่าใหม่หลังใหม่ขึ้น ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์แปลงเดินคาบน ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง(นสล.)เลขที่ 14248 ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านป่าแดง ตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ประมาณ 88 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา โดยอำเภอท่าใหม่ขอใช้ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 26,980,000 บาท ซึ่งการประชุมประชาคมในครั้งนี้มีประชาชนยกมือรับรองลงมติเป็นเอกฉันท์

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564