พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองท่าท่าใหม่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 

 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองท่าท่าใหม่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” (SAVE ZONE, NO NEW FACE) โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ที่กําลังเติบโต

เป็นกําลังสําคัญเพื่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยและมีความมุ่งหวัง อย่างยิ่ง ที่จะเห็นนักเรียน นักศึกษาทุกคน เติบโตเป็นคนดี สามารถดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งมอมเมาทุกชนิด ไม่ส่งเสริมสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ทั้งการเสพ และการขาย       
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2563