พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 มิถุนายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
   
 

 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ ชั้น 3 จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมีนายชัชวาลย์ ไทยตรง ประธานสภา เป็นผู้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปฏิณญา นายอำเภอท่าใหม่ และพ.ต.อ.เตชิต กุลกนิษฐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ เข้ารับรับฟังการประชุม ในส่วนของห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ ชั้น 3 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1) ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
2) ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ ครั้งที่แรก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
3) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่
4) ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2564