พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล
   
 

 

 ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล

ด้วยเทศบาลเมืองท่าใหม่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน 10 อัตรา
ผู้มีความประสงค์ขอโอน(ย้าย) สามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย) ดังนี้
1. คำร้องขอโอน (ย้าย)
2. สำเนาบัตรประวัติพนักงานครูเทศบาล
3. สำเนาบัตรข้าราชการ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาวุฒิการศึกษา
6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
7. หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา
8. หนังสือรับรองความประพฤติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3943-1502 ต่อ 113 หรือติดต่อนายวรพัทธ์ ทองทวี หมายเลขโทร 08-5836-2259
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2564