พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
   
 

 

ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง ขยายกำหนดเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการขอออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จากภายใน 31 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2564