พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ี 23 สิงหาคม 2564
   
 

 ประกาศ

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_130921_115805.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2564