พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2565
   
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระภาษี ประจำปี 2565
ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ หรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
**กำหนดชำระภาษีภายในเดือน เมษายน ของทุกปี**
ผู้ที่เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ สามารถมาติดต่อรับแบบพิมพ์รายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และชำระภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
อัตรา 30 บาทต่อเดือน
ติดต่อการชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองท่าใหม่ หรือ โทร 039-431502 ต่อ 108
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_191121_145108.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564