พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (2566-2570)
   
 

 

ด้วย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการแหมืองแร่ คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ได้ดำเนินการปรับปรุง(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ( พศ 2566 – 2570) ภายหลังจากการประชุมเวทีสาธารณะในการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ( พศ 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับทั้งความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมและความคิดเห็นที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการเปิดโอกาศให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเพิ่มเติมนอกเหนือจากกระบวนการที่กำหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะได้รับทราบต่อไป ดังนี้

 

1.สำเนา มติ ครม วันที่ 18.. 2565 การขยายเวลาใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
ttps://shorturl.asia/EgJIr

 

2.ประกาศ หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
https://shorturl.asia/jyW3D

 

3.ร่าง แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (.. 2566 – 2570)
จำนวน 272 หน้า
https://shorturl.asia/5DZUB

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565