พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ : การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566
   
 

 

ด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือแจ้งว่า เห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จึงขอประชาสัมพันธ์ การสรรหาบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566

โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โทรศัพท์ 039-327088

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_010822_154730.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2565