พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. ปวส.
   
 

 

ด้วยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้รับ การประสานงานจากศูนย์การเรียนรู้ ปิยวรรณพิพัฒน์ โดยความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย - เอเชีย (ห้องเรียน อาชีพ วัดหัวฝ่าย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร นักเรียนระดับ ปวช. ปวส. ในสาชาพาณิชยกรรมและสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยระบุว่า “เรียนฟรี” มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ในระบบ Online, On Demand, On Air, On Hand และ On Site

เพื่อโห้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมีอองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนในสังกัดทราบและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานที่สนใจเข้าศึกษาต่อทราบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูปิยวรรณพิหัฒน์ โทรศัพท์ 081-6027197 และครูสาว โทรศัพท์ 080-0823330 รายละเอียด ปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_151122_145037.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565