พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
   
 

 

 เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความอนุเคราะห์ชุมชนและภาคประชาชนโปรดพิจารณาข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไชค์ของสำนักงานนโยบายฯ www.onep. go.th
หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง>>ร่างกฎหมายที่เปิดรับฟังความคิดเห็น"
ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240123_090707.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มกราคม. 2566