พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2559
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 กำหนดให้ " วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันลงคะแนนเสียงประชามติ "
จึงขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2559 ดังนี้
- ยืนคำขอการลงทะเบียนฯ ณ สำนักทะเบียน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 - 7 กรกฎาคม 2559
- ยืนคำขอ ทางไปรษณีย์และทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 
- สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ยืนคำขอภายใน 1 พฤษภาคม 2559 - 7 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี
สอบถามหลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 039-431502 ต่อ 122 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าใหม่


 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559