พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ ธัีนวาคม ๒๕๕๕
   
 
ประกาศกำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ ธัีนวาคม ๒๕๕๕
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_042154.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2555