พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าใหม่ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
   
 

 นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าใหม่ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลเมืองท่าใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ข้าพเจ้า

นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตย์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ และข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงประกอบ ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑)      สารนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

และการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

๒)      ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าใหม่ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

๓)      ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง การใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๐

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2560