พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองท่าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร
   
 
โครงการอบรมพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองท่าใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกแก่บุคลากรของเทศบาลเมืองท่าใหม่
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_060916.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555