พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งสำเนาประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อทำการประชาสัมพันธ์
   
 

 

 ส่งสำเนาประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อทำการประชาสัมพันธ์

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2561