พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

คำร้องทั่วไป

 
 
 
  เขียนที่ : เทศบาลเมืองท่าใหม่
15 ถนนเทศบาล ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 92130
 
เรื่อง *
เรียน นายกเทศบาลเมืองท่าใหม่
      ด้วยข้าพเจ้า * นาย/ นาง/ นางสาว/ * อายุ * ปี
อยู่บ้านเลขที่ * ถนน หมู่ที่ *   ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
เบอร์โทรศัพท์ * อีเมล์
ขอยื่นคำร้องเรื่อง *
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารประกอบ 1 *
เอกสารประกอบ 2 *
เอกสารประกอบ 3  
อื่นๆ  *
อื่นๆ  *
(หมายเหตุ : * ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันต้องใส่ข้อมูลให้ครบ หากใส่ไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้)
ป้อนรหัสยืนยัน :