พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองท่าใหม่
 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล แก่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
          2. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาล
          3. เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต ชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล ออนไลน์
ข้อมูลที่ให้บริการ
          แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา / แผนพัฒนาสามปี / แผนดำเนินการ / งบประมาณรายจ่ายประจำปี / เทศบัญญัติเทศบาล /
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี / รายงานประชุมสภาเทศบาล / รายงานการประชุมผู้บริหารเทศบาล / การจัดซื้อ – จัดจ้าง / กิจกรรมดำเนินงานของเทศบาล
ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้
          1.เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ
          2.เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน
          3.รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติ
คณะผู้บริหาร
          4.ประวัติพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลเมืองท่าใหม่
          5.ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่
          6.ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
          7.เอกสารทะเบียนราษฎร
          8.หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด
          9.ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่
          10.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่
          11.ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของวิศวกร สถาปนิก หรือผู้รับผิดชอบออกแบบ ที่มีผลกระทบกับบุคคลที่3
          12.รายชื่อเจ้าของอาคารที่ขออนุญาตปลุกสร้างอาคารในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่
          13.ประวัติคณะกรรมการชุมชนย่อย 
          14.ข้อมูลที่เข้าลักษณะตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองท่าใหม่
          -ระเบียบเทศบาลเมืองท่าใหม่ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2555
          -ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองท่าใหม่ และสถานที่ให้บริการ
          -คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองท่าใหม่
          -ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
          -แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
          -ดัชนีข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองท่าใหม่
          -บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนา