พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดจุดตั้งถังขยะเปียกรวม ลดโลกร้อน ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 

 เทศบาลเมืองท่าใหม่ กำหนดจุดตั้งถังขยะเปียกรวม ลดโลกร้อน ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่

เพื่อเป็นการ ลดปัญหาปริมาณขยะอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่น แยกนำไปฝังกลบให้ถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก

การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เทศบาลเมืองท่าใหม่ จึงกำหนดจุดตั้งถังขยะเปียกรวม ลดโลกร้อน สำหรับ

ครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ในการจัดทำถังขยะเปียก ไว้บริการประชาชนให้นำขยะเปียกไปทิ้งในจุดที่เทศบาลเมือง

ท่าใหม่กำหนดไว้จำนวน ๑๕ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ ถนนราชกิจ ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่

จุดที่ ๒ ถนนเทศบาลสาย ๔ บริเวณจุดติดตั้งป้าย สวนหย่อมหอนาฬิกา

จุดที่ ๓ ศูนย์ดับเพลิงย่อย ถนนภูมิดำริ

จุดที่ ๔ สวนหย่อมบริเวณถนนคาทอลิก

จุดที่ ๕ สวนหย่อมแยกศาลเจ้าท่าเรือ

จุดที่ ๖ ทางเข้าสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่ใหม่ ตรงข้ามบ้านกลิ่นขจร

จุดที่ ๗ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ฝั่งถนนศรีนวดิตถ์

จุดที่ ๘ ตรอกต้นโพธิ์

จุดที่ ๙ สวนหย่อมตรงข้ามโรงพยาบาลท่าใหม่ ถนนสรรพกิจ

จุดที่ ๑๐ หน้าบ้านพักครูโรงเรียนท่ใหม่พูลสวัสดิ์ ถนนศรีนวดิตถ์

จุดที่ ๑๑ โรงลิเก ถนนโลกะกะลิน

จุดที่ ๑๒ ใกล้ทางเข้าหมู่บ้านอุดมทรัพย์ ถนนราชกิจ

จุดที่ ๑๓ ใกล้ทางเข้าหมู่บ้านธราดล ถนนเทศบาลสาย ๓

จุดที่ ๑๔ หน้าสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ ถนนศรีนวดิตถ์

จุดที่ ๑๕ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองท่าใหม่ ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566