พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คัดเลือกบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขดีเด่น ระดับประเทศ
   
 

 

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และ มหาวิทยาสัยนเรศวร จะดำเนินงานคัดเลือกบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขดีเด่น ระดับประเทศ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ประเกทรางวัล ดังนี้

1. นักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัสชัยนาทนเรนทร "ประเภทบริหาร"
2. นักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร "ประเภทบริการ"
3. นักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัสชัยนาทนเรนทร "ประเภทวิชาการ"
4. นักการสาธารณสุขตีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร "ประเภทผู้นำชุมชน"
5. นักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร "ประเภทประชาชน"

จังหวัดจันทบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าวให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ทราบด้วย พร้อมทั้งดำเนินการคัคเลือกและเสนอรายชื่อให้กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ รางวัลชัยนาทนเรนทร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
https://drive.google.com/file/d/1d9-rm6xc2825MyBsujNDXX4dwjmonrsN/view

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2566